Barneforsikring

Vår barneforsikring sikrer barn ved ulykke, sykdom og uførhet og sørger for økonomisk trygghet for familien.

Med vår barneforsikring sikrer du familien og barnet ved ulykke, sykdom og uførhet. Vi anbefaler at alle barn bør ha barneforsikring.

Du kan kjøpe forsikringen hvis barnet ditt er mellom 3 måneder og til 16 år, og den gjelder frem til barnet er 25 år. Barneforsikringen er et godt supplement til hva som er dekket av det offentlige da forsikringer i tillegg til ulykker også omfatter sykdommer og gjelder hele døgnet.

Dette dekker vår barneforsikring

 • Medisinsk invaliditet ved ulykke
 • Medisinsk invaliditet ved sykdom
 • Ervervsmessig uførhet
  • Dekker erstatning ved ervervsuførhet (uføreerstatning) hvis forsikrede i forsikringstiden rammes av en sykdom/ulykkesskade som medfører en varig ervervsuførhet på minst 50 %.
 • Behandlingsutgifter ved ulykke, som:
  • Lege og tannlege.
  • Medisiner og forbindingssaker foreskrevet av lege eller tannlege.
  • Kiropraktor- og fysioterapeutbehandling foreskrevet av lege.
  • Reiseutgifter til og fra hjemstedet for nødvendig behandling.
 • Erstatning ved dødsfall
 • Dagpenger ved sykehusopphold
  • Når forsikrede i løpet av forsikringstiden har vært innlagt sammenhengende i minst 14 netter på offentlig godkjent sykehus i Norden som følge av sykdom eller ulykkesskade. Dagpengebeløpet ytes fra og med første dag, i inntil 365 dager.
 • Merutgifter ved langvarig pleie
 • Ombyggingsstønad
 • Kritisk sykdom, som:
  • Kreft
  • Diabetes type 1 (insulinavhengig sukkersyke)
  • Multippel sklerose (MS)
  • Leddgikt
  • Cystisk fibrose