Næringslivsforsikring

shutterstock_193519736_768x556

Vår næringslivsforsikring er tilpasset bedrifter innen kontor, handel, service og produksjon.

Forsikring har dekning for brann/tyveri, vannskader, hærverk og driftsavbrudd samt bedrifts- og produktansvar. Maskiner, inventar, løsøre og varer er eksempler på eiendeler du kan forsikre på denne forsikringen. Forsikringssummene fastsettes basert på bedriftens behov.

I forsikringen er også følgende elementer inkludert

 • Utgifter til rivning, rydding og bortkjøring av verdiløse rester
 • Destruksjon av miljøfiendtlige rester
 • Rekonstruksjon av manuskripter, yrkestegninger, arkiver, datafiler etc.
 • Bygningsmessig tilleggsinnredning
 • Nyanskaffelser av maskiner og løsøre i avtaleperioden
 • Glass eller plastruter

Næringslivforsikringen er spesielt tilpasset virksomheter med omsetning opp til NOK 50 millioner.
Forsikringen kan utvides til å omfatte dekninger tilpasset din virksomhet.


Mulige utvidelser

 • Kriminalitetsforsikring
 • Formuesskade
 • Lønn til ansatte
 • Varer/inventar hvor som helst
 • Brann/tyveri/hærverk ting lagret ute
 • Mobilt utstyr
 • Varer i frys-/kjølerom, kjøledisk eller kjøleskap
 • Tap av nøkler
 • Forhandleransvar for uregistrert kjøretøy
 • Ansvar som bilverksted
 • Ansvar for graving og sprengning

Beskrivelse

 • Sikrer bedriften mot økonomisk tap det kan bli påført ved at ansatte foretar underslag, tyveri, bedrageri, økonomisk utroskap eller dokumentfalsk
 • Dekker yrkesgrupper som kan komme i rent formuesansvar som for eksempel revisor, regnskapskontorer, IT-firmaer, arkitekter o.l.
 • Utgifter til lønn, feriepenger og sosiale trygder til ansatte man ønsker å beholde under avbruddstiden.
 • Dekker skade på varer og inventar som befinner seg i bygning/conteiner utenfor forsikringsstedet - hvor som helst i Norge.
 • Dekker for eksempel biler, båter, maskiner, o.l som er lagret ute.
 • Dekker tap eller skade som tilfeldig og plutselig rammer et objekt, for eksempel dyrere kamera o.l.
 • Dekker skade på varer som oppbevares i frys eller kjøl ved plutselig svikt i fryser/strømforsyning.
 • Dekker sikredes rettslige erstatningsansvar for utgifter til endring eller utskiftning av låser i bygninng forårsaket av tap av nøkler som er betrodd sikrede.
 • Dekker skade etter Bilansvarsloven og regressansvar.
 • Dekker skade på kjøretøy som måtte oppstå under kjøring som er et nødvendig ledd i sikredes behandling av kjøretøyet, for eksempel henting, flytting og prøvekjøring.
 • Omfatter sikredes ansvar for graving- , piggings-, spengnings- og pelingsarbeid.