id-10077308Næringsbygg

Næringsbyggforsikring gjelder for bygning som brukes til næringsvirksomhet. Forsikringen sikrer bedriften for økonomisk tap hvis bygningen blir utsatt for skade forårsaket av bl.a. brann, vann, glass og tyveri hærverkskader. Maskinelt utstyr som er en del av bygningen er også inkludert i forsikringen.

I tillegg omfattes også:

  • Bygningsmessige forandringer/påkostninger i avtaleperioden
  • Bygningsmessig tilleggsinnredning i boligrom
  • Utgifter til rivning, rydding og bortkjøring av verdiløse rester etter erstatningsmessig skade, med inntil 3 millioner
  • Lagring og destruksjon av miljøfiendtlige rester
  • Påbud fra offentlig myndighet ved skadeutbedring av bygning
  • Prisstigning etter skade
  • Husleietap
  • Utvendig vannbasseng, gjerder og flaggstang, samt utgifter til nyplanting
  • Hageredskap og løst tilbehør til eiendommen, samt fyringsolje og kjølemedium for bygningens jordvarmeanlegg
  • Ansvar som eier av den forsikrede eiendommen.